Wettelijke informatie

Deze 'JLR Hasselt/Maasland'-website wordt u, de gebruiker aangeboden op voorwaarde dat u de hierin vermelde voorwaarden en kennisgevingen aanvaardt zonder enige wijziging. Het staat 'JLR Hasselt/Maasland' vrij om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud of de vormgeving van deze website te wijzigen of de beschikbaarheid van deze website stop te zetten. Uw toegang tot deze website en het gebruik ervan gelden als aanvaarding van al deze voorwaarden.


Gebruik van de website. De Gebruiker gaat ermee akkoord deze website te gebruiken zoals toegestaan door de toepasselijke lokale, staats- en federale wetten. Daarnaast gaat de Gebruiker ermee akkoord om:


  1. Niet opzettelijk en niet zonder toestemming het computersysteem, het netwerk, de software, het programma, de documentatie of de gegevens in deze website, behorende tot 'JLR Hasselt/Maasland' of tot een andere gebruiker, te wijzigen, beschadigen of vernietigen;
  2. Deze website niet te gebruiken om bij wet verboden zaken of activiteiten te verrichten of proberen te verrichten noch aan te sporen tot de uitvoering van een bij wet verboden activiteit. Elke handeling van de Gebruiker die ertoe leidt dat de toegang tot deze website onmogelijk is voor andere gebruikers of 'JLR Hasselt/Maasland', wordt beschouwd als ongeoorloofd gebruik.

Controle van het gebruik

Door dit systeem te gebruiken aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk te allen tijde te kunnen worden gecontroleerd door de beheerder van de website. De Gebruiker wordt er tevens van verwittigd dat systeembeheerders aan de bevoegde wetshandhavingsambtenaren bewijs mogen leveren van mogelijke criminele activiteit vastgesteld tijdens zulke controle. Als de Gebruiker deze controle niet aanvaardt, moet hij het systeem onmiddellijk verlaten.

Verklaring van afstand

'JLR Hasselt/Maasland' heeft al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website zo recent, correct en duidelijk mogelijk is. Niettemin is het mogelijk dat de vermelde informatie fouten bevat. 'JLR Hasselt/Maasland' wijst, in het bijzonder maar zonder beperking tot een deel van deze Overeenkomst, alle verantwoordelijkheid af voor onwillekeurige fouten en de nauwkeurigheid van nieuws, financiële informatie, gegevens of andere informatie die eventueel wordt vermeld op de 'JLR Hasselt/Maasland'-websites. Nieuws, financiële informatie, gegevens en informatie aanwezig op de 'JLR Hasselt/Maasland'-servers is door het 'JLR Hasselt/Maasland'-personeel samengesteld op basis van uiteenlopende bronnen en is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. 'JLR Hasselt/Maasland' garandeert of beweert niets met betrekking tot de kwaliteit, inhoud, volledigheid, geschiktheid, nauwkeurigheid, gepastheid, volgorde, of gelegenheid van de inhoud van deze website.

Links naar websites van derden

'JLR Hasselt/Maasland'-websites kunnen nu of in de toekomst links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Websites waarnaar wordt verwezen via de 'Delorge JLR'-website staan niet onder de controle van 'JLR Hasselt/Maasland'. 'JLR Hasselt/Maasland' is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie, mededelingen of materiaal op zulke websites, of op de websites waarnaar wordt verwezen in de links zelf. 'JLR Hasselt/Maasland' heeft niet de bedoeling om via links naar de websites van derden uiting te geven aan enige aanbeveling of goedkeuring van de links of de producten en/of diensten die door deze links worden gepromoot en geeft deze links enkel met het oog op het gebruiksgemak van de Gebruiker. Voor elke website van een derde gelden eigen regels betreffende de geschiktheid van informatie voor openbare raadpleging. De Gebruiker is volledig zelf verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele links en verwijzingen van derden.

Intellectuele eigendom

De Gebruiker bevestigt dat deze 'JLR Hasselt/Maasland'-website intellectuele eigendom bevat die beschermd wordt door de wetgeving inzake handelsmerken, handelsgeheimen en/of auteursrechten. De Gebruiker gaat ermee akkoord om geen enkel deel van deze website met de bijhorende inhoud te gebruiken, noch te vermenigvuldigen, noch te kopiëren en te verspreiden, noch als basis te gebruiken voor afgeleide werken, noch enige andere actie te ondernemen die de intellectuele eigendomsrechten van 'JLR Hasselt/Maasland' kan schenden.

Risicoaanvaarding

Door het gebruik van de 'JLR Hasselt/Maasland'-webpage voor om het even welk doel aanvaardt de Gebruiker alle risico's verbonden met het gebruik van deze website en de afzonderlijke pagina's ervan. Dit risico omvat, maar is niet beperkt tot, elk risico dat de computer, software of gegevens van de Gebruiker worden beschadigd door een virus, software, of een ander bestand dat eventueel wordt overgedragen of geactiveerd via een 'JLR Hasselt/Maasland'-website of door de raadpleging ervan door de Gebruiker. 'JLR Hasselt/Maasland' is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, speciale, toevallige, resulterende of bestraffende beschadigingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstverlies of inkomensverlies, voortkomende uit of op enigerlei wijze verbonden met het gebruik of verkeerd gebruik van deze website, of door eender welke informatie, gebrek aan informatie, documenten, software, diensten of ander materiaal verkregen via een 'JLR Hasselt/Maasland'-website. De Gebruiker aanvaardt ook eender welk en elk risico voortvloeiend uit het gebruik van deze website, ongeacht of dit gebaseerd is op een overeenkomst, onrechtmatige daad, burgerlijke aansprakelijkheid of overige, zelfs in het geval dat 'JLR Hasselt/Maasland' en/of een van haar werknemers, filialen, of agenten op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van beschadiging. 'JLR Hasselt/Maasland' is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige verwonding geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door haar handelingen, nalatigheden of omstandigheden buiten haar controle, waaronder het bezorgen, samenstellen, tonen of afleveren van de informatie, of voortkomende uit eender welke fouten, tekortkomingen of onnauwkeurigheid in de informatie ongeacht de oorzaak ervan, of voortvloeiend uit een beslissing of al dan niet verrichte handeling vanwege de Gebruiker vertrouwend op de verstrekte informatie of het ontbreken van informatie.

Verboden gebruik

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID MAG DE GEBRUIKER ZICH TOEGANG VERSCHAFFEN OF PROBEREN VERSCHAFFEN TOT 'JLR Hasselt/Maasland''S COMPUTERSYSTEEM, COMPUTERNETWERK OF ENIG DEEL DAARVAN, MET HET DOEL DAARIN ENIGE FRAUDULEUZE VERRICHTING UIT TE VOEREN, DIEFSTAL TE PLEGEN, OF EEN PLAATSELIJKE, STAATS-, OF FEDERALE WET TE OVERTREDEN.


In het geval van verkeerd gebruik van de website of ongeoorloofd of verboden gebruik door de Gebruiker behoudt 'JLR Hasselt/Maasland' zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Gebruiker het gebruik van de website te ontzeggen of de Gebruiker te verbieden om deze website in de toekomst te raadplegen.

Gebruik van interactieve media

Voor zover dat deze website e-mail links, bulletinboards, discussieforums, chat rooms of andere berichten of communicatiemiddelen bevat of kan bevatten met betrekking tot 'JLR Hasselt/Maasland en/of andere gebruikers, gaat de Gebruiker ermee akkoord om zulke forums te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Onder geen omstandigheid mag de gebruiker de wet overtreden door zulke forums te gebruiken voor doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, het belasteren of pesten van anderen, inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van 'JLR Hasselt/Maasland' of een derde, het plaatsen of verzenden van obsceen of beledigend materiaal en het versturen van virussen, verminkte bestanden of andere programma's die deze website of de computers van 'JLR Hasselt/Maasland' of een derde kunnen beschadigen of veranderen. 'JLR Hasselt/Maasland' behoudt zich het recht voor om voor eender welke reden om het even welke inhoud van deze website te verwijderen. De Gebruiker erkent dat materiaal dat door anderen dan 'JLR Hasselt/Maasland' of haar filialen op de website wordt geplaatst niet wordt onderschreven door 'JLR Hasselt/Maasland' en dat zulke mededelingen niet mogen worden beschouwd als geïnspecteerd of goedgekeurd door 'JLR Hasselt/Maasland'.

Schadevergoeding

De Gebruiker gaat ermee akkoord 'JLR Hasselt/Maasland', haar functionarissen, agenten, werknemers en ander personeel onder haar controle schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheid, kosten, advocatenhonoraria en schade voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website op eender welke manier, met inbegrip van vorderingen waarbij feiten worden beweerd die indien ze waar zijn een inbreuk zouden betekenen vanwege de Gebruiker op deze bepalingen en voorwaarden.

Geen contractuele relatie

De Gebruiker erkent dat er door het gebruik van deze website generlei relatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot partnerschappen, joint venture, tewerkstelling, contractuele of agentschaprelaties ontstaat tussen de gebruiker en 'JLR Hasselt/Maasland' of een van 'JLR Hasselt/Maasland''s afdelingen of werknemers.

Rechtspraak

Deze Overeenkomst wordt beoordeeld naar de wetten van de Belgische Staat. De Gebruiker aanvaardt de exclusiviteit van de rechtspraak en het rechtsgebied België, voor alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website. Het gebruik van deze website is niet geoorloofd in een rechtspraak die niet alle bepalingen van deze voorwaarden ten uitvoer brengt. De Gebruiker doet onherroepelijk afstand van enige tegenwerping die hij eventueel ooit heeft inzake de plaats van een rechtsvervolging, rechtsgeding of vordering voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst ingeleid in zulke rechtbank en neemt onherroepelijk afstand van enige claim dat zulke rechtsvervolging, rechtsgeding of vordering wordt ingeleid in een ongeschikt forum en doet verder onherroepelijk afstand van het recht op tegenwerping, met betrekking tot zulke claim, rechtsvervolging, rechtsgeding of vordering ingeleid in zulke rechtbank, dat zulke rechtbank geen bevoegdheid heeft over de Gebruiker.

Toepasselijke wetten

'JLR Hasselt/Maasland''s uitvoering van deze Overeenkomst is onderworpen aan de bestaande wetten en rechtsgang en niets in deze Overeenkomst heeft invloed op 'JLR Hasselt/Maasland''s recht om te voldoen aan verzoeken of vereisten vanwege de ordehandhaving met betrekking tot het gebruik van deze website door eender welke partij of informatie verstrekt aan of verzameld door 'JLR Hasselt/Maasland betreffende zulk gebruik.

Overleving

Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt ingevolge de toepasselijke wet, wordt de ongeldige of onuitvoerbare bepaling beschouwd als vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die nauw aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en blijft de rest van de Overeenkomst van kracht.

Volledige Overeenkomst

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en 'JLR Hasselt/Maaslandmet betrekking tot deze website. Deze Overeenkomst vervang alle voorgaande of gelijktijdige mededelingen via eender welk communicatiemiddel tussen de Gebruiker en 'JLR Hasselt/Maaslandmet betrekking tot deze website.

WEBSITE PRIVACYBELEID JAGUAR LAND ROVER HOLDING

  1. WAT U KUNT VERWACHTEN BIJ HET LEZEN VAN DIT PRIVACYBELEID.

Jaguar Land Rover is wereldwijd een toonaangevende producent van kwaliteitsauto's. Innovatie en ontwerp anticiperen op de behoeften van onze klanten en overtreffen hun verwachtingen - zo ontstaan onvergetelijke ervaringen. Kwaliteit en voortreffelijkheid zijn onze kenmerken. Zorgen voor onze klanten komt op de eerste plaats.

 

Wij respecteren de privacy van iedereen die een bezoek brengt aan onze websites. In dit privacybeleid leggen wij uit hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken die wij van onze websites ontvangen en stellen wij u op de hoogte van uw rechten ter bescherming van uw gegevens.

 

Wij zorgen ook dat u te horen krijgt wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is in dit beleid. Wij laten u weten wanneer dit privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt, zodat u de tijd kunt nemen om het door te lezen als het is sinds uw laatste bezoek is veranderd.

 

 

 

Laatste update privacybeleid: 31 mei 2019

 

 

 

  1. GEGEVENSBESCHERMING - WAT U MOET WETEN WANNEER U GEBRUIKMAAKT VAN ONZE WEBSITES.

 

2.1. WIE WIJ ZIJN EN WELKE WEBSITES ONDER DIT PRIVACYBELEID VALLEN.

Wie wij zijn: wanneer wij in dit privacybeleid verwijzen naar Jaguar Landrover Holding, 'wij' 'onze' of 'ons', verwijzen wij naar: JLR Holding, met statutaire zetel: Herkenrodesingel 8c, 3500 , HASSELT.

 

Wat onder dit privacybeleid valt: onder dit privacybeleid vallen de volgende geïdentificeerde websites: https://www.jlrhasselt.be/nl/, https://www.jaguarlandrovermaasland.be/nl/

 

Contactgegevens: als u contact wilt opnemen met een vraag over onze website, kunt u gebruik maken van de volgende contactgegevens:

 

Jaguar Landrover Holding

 

Herkenrodesingel 8c, 3500 , HASSELT

 

+32 (0)11 85 09 60

 

info.jlr@jlrlimburg.be

 

2.2. WELKE INFORMATIE WIJ VERZAMELEN VAN ONZE WEBSITES EN WELKE INFORMATIE WIJ UIT ANDERE BRONNEN ONTVANGEN.

Onze websites dienen hoofdzakelijk als informatieportalen om u meer inzicht te geven in onze auto's, producten en diensten. Wij bieden echter ook een aantal websitefuncties die informatie verzamelen die u aan ons verstrekt wanneer u vraagt om op de hoogte gehouden te worden, te worden toegevoegd aan lijsten, evenementen of ervaringen, of wanneer u goederen aanschaft of diensten boekt of aanvraagt.

 

 

 

De belangrijkste manieren waarop wij informatie verzamelen van onze websites:

 

Wanneer u onze websites bezoekt, gebruikt en er interactie mee heeft, bijvoorbeeld om stappen te ondernemen om online beschikbare diensten aan te vragen of te gebruiken waarbij u meer informatie over een evenement of ervaring vindt of waarbij u om andere informatie vraagt;

Wanneer u informatie verstrekt aan of interactie hebt met vacaturepagina's van Jaguar Landrover Holding ;

Wanneer u contact opneemt met ons (via contactgegevens op onze websites) of ons correspondentie stuurt.

 

 

De informatie kan ook van andere bronnen worden ontvangen. Bijvoorbeeld:

 

Voertuiggerelateerde gegevens van bronnen van onafhankelijke derden: wanneer u een auto van Jaguar Land Rover bezit, kan informatie met betrekking tot u en uw auto (met inbegrip van het voertuigidentificatienummer of VIN) worden gedeeld. Welke informatie wordt gedeeld, hangt af van factoren zoals de diensten die u bij ons aanvraagt voor de volledige periode van uw autobezit. In paragraaf 2.4 (Met wie wij persoonlijke gegevens delen) hieronder vindt u meer informatie. Voor meer informatie over autogegevens kunt u terecht op onze aparte voorwaarden en ons privacybeleid voor InControl (hier voor Jaguar: https://incontrol.jaguar.com hier voor Land Rover: https://incontrol.landrover.com ) voor meer informatie over autogegevens.

Ondersteuningsdiensten van derden: voor de uitvoering van onze websitediensten en om ons toe te staan om relevante dossiers te onderhouden en lopende aanvragen te ondersteunen, kunnen wij gegevens over u of uw website-activiteiten ontvangen van derden (bijvoorbeeld om betalingen via de website te bevestigen, om de leveringen van bestellingen via websites te traceren, of ter ondersteuning van websiteonderhoud). Meer informatie over onze leverancierscategorieën vindt u in paragraaf 2.4 (Met wie wij persoonlijke gegevens delen).

Apparaatgegevens: onze websites leggen automatisch bepaalde apparaatgegevens vast om uw website-ervaring te optimaliseren (bijvoorbeeld onze website toestaan om automatisch het schermformaat aan te passen aan het apparaat dat u gebruikt om te surfen op de website). Deze gegevens ondersteunen ook onze website-analyses. Meer informatie over geautomatiseerde gegevensverzameling en cookies vindt u in ons cookiebeleid, beschikbaar via deze koppeling.

Marketinggegevens: uw contactgegevens, marketingvoorkeuren of andere informatie kan met ons worden gedeeld door Jaguar Land Rover Belux of andere partners van derden, waarbij de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd en daarvan passende kennisgeving wordt gedaan. U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden. In paragraaf 2.6 (Uw gegevensbeschermingsrechten) vindt u meer informatie hierover.

Openbare gegevensbronnen: wij kunnen gebruikmaken van openbare gegevensbronnen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van websitefunctionaliteit (bijvoorbeeld ter ondersteuning van verificatie of fraudecontroles), en/of om de juistheid te controleren van de gegevens die in ons bezit zijn.

 

 

Meer over de persoonsgegevens die Jaguar Landrover Holding rechtstreeks kan ontvangen...

 

 

Wij ontvangen informatie die u aan ons verstrekt tijdens uw gebruik van onze websites, bijvoorbeeld wanneer u informatie invult op online formulieren of gegevensvelden op onze websites. Wij kunnen ook informatie van u ontvangen via andere online methoden, bijvoorbeeld als u opmerkingen plaatst op onze socialemediapagina's. Dit is de informatie die zichtbaar voor u is en die uw naam, beroep, contactinformatie (bijvoorbeeld e-mailadres, postadres en telefoonnummer/mobiel nummer), creditcard-/betalingsgegevens, rijbewijsdetails en autogegevens kan bevatten, evenals algemene informatie die u besluit te delen, zoals uw ervaring met producten en diensten van Jaguar Landrover Holding. Tevens ontvangen wij data die u aan ons verstrekt op evenementen en beurzen. Dit kan de volgende data bevatten; e-mailadres, postadres en telefoonnummer/mobiel nummer.

 

2.3. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN.

Wij gebruiken persoonlijke gegevens om service- en informatieverzoeken te beheren en vervullen, om inzicht te krijgen in service-, auto- en websitegebruik en om onze producten en diensten (inclusief onze webservices) zo effectief mogelijk te maken.

 

 

 

Meer over de belangrijkste toepassingen van uw persoonsgegevens en de juridische gronden waarop wij deze baseren…

 

 

 

 

ACTIVITEIT:

 

RELEVANTE WETTELIJKE GRONDEN:

 

Onderhoud en ondersteuning van websitegebruik

 

 

 

Waar u gebruikmaakt van een online service die valt onder onze online Algemene voorwaarden (bijvoorbeeld aankopen uit de online winkels of het deelnemen aan prijsvragen en wedstrijden), verwerken wij en onze geautoriseerde derden gegevens op een aantal manieren die onze websitediensten ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld de volgende activiteiten omvatten: identiteitsbevestiging, fraude- en verificatiecontroles, levering van diensten, beheer van prijsvragen, wedstrijden, lidmaatschapsaanbiedingen, enquêtes en andere promotionele activiteiten, relevante betalingsprocessen en inningsactiviteiten, klantondersteuning en lopende communicatie over diensten. Wij streven ook naar verbetering van onze dienstverlening en maken daarbij gebruik van gebruikerservaringen om onze interne processen te versterken. Wij laten u bijvoorbeeld weten wanneer u ons belt (onze klantenservicenummers vindt u op onze websites) dat onze gesprekken kunnen worden opgenomen ter ondersteuning van trainings-, controle- en kwaliteitsdoeleinden.

 

Noodzakelijk voor contract Legitieme belangen bij het aanbieden van effectieve websitediensten

 

Wanneer persoonlijke gegevens vereist zijn voor het afsluiten van een contract, geven wij aan welke informatie verplicht is. Mocht u deze gegevens niet willen verstrekken, kan de gevraagde dienst mogelijk niet worden geleverd.

 

Uw aanvragen beheren

 

Wij verwerken gegevens bij het beheer van uw aanvragen, ingediend op of via onze websites (bijvoorbeeld waar u een brochure aanvraagt, u aanmeldt om u op de hoogte te houden, of uw gegevens invult op een ander gegevensformulier of gegevensveld op de website). Wij verwerken ook gegevens tijdens het aanbieden en onderhouden van gepersonaliseerde website-ervaringen.

 

Legitieme belangen bij het aanbieden van effectieve websitediensten.

 

Verbetering van de website-ervaring

 

Wij vullen gegevensvelden op websites vooraf in om uw online ervaring te verbeteren en te stroomlijnen.

 

Legitieme belangen bij het verbeteren, vereenvoudigen en stroomlijnen van website-ervaringen.

 

Intern onderzoek en ontwikkeling

 

Voor intern onderzoek, ontwikkeling, analyse- en rapportagedoeleinden, bijvoorbeeld om actuele voertuigprestaties te bewaken, trends of prestaties te voorspellen, nieuwe functies, producten en diensten te ontwikkelen of om aantoonbaar te voldoen aan wettelijke vereisten.

 

Legitieme belangen bij het beoordelen en verbeteren van prestaties, het beheren van naleving van wet- en regelgeving, het meten van trends en het ontwikkelen van nieuwe producten.

 

Marketingactiviteiten

 

Wij vragen uw toestemming om marketingcommunicatie via elektronische middelen (bijvoorbeeld e-mail, sms enzovoort) naar u te verzenden en kunnen uw gegevens delen voor elektronische marketingcommunicatie met ons netwerk van onafhankelijke derden, wanneer u hiervoor toestemming verleent. Wij voldoen ook aan cookieverplichtingen in gevallen waarin wij gebruikmaken van cookies op onze website.

 

Andere marketingactiviteiten vinden plaats afhankelijk van legitieme belangen. bijvoorbeeld in gevallen waarin wij marketingcommunicatie op maat gebruiken of gerichte marketingberichten via post of social media en andere platforms van derden verzenden; en bestaande klanten informatie geven over vergelijkbare producten en diensten. Om de diensten die wij aanbieden via onze websites te verbeteren, kunnen wij u van tijd tot tijd vragen om deel te nemen aan onderzoek. Het is volledig aan u of u verkiest mee te doen.

 

Wij maken gebruik van profileringen en voeren onderzoeks- en analyseactiviteiten uit om onze marketingstrategieën te onderbouwen, om meer inzicht te krijgen in onze klanten en bezoekers,om onze websitereclame te ondersteunen, en om de informatie en functionaliteit van de website en de diensten die wij aanbieden, nog verder te kunnen verbeteren.

 

Instemmen

Toestemming

Opmerking: wanneer wij op basis van uw toestemming persoonlijke gegevens verzamelen, kunt u uw toestemming om uw gegevens op elk van deze manieren te gebruiken, op elk moment intrekken. In paragraaf 2.6, Uw toestemming intrekken, vindt u meer informatie hierover. (Dit recht doet geen afbreuk aan de wetmatigheid van de verwerking die is gebaseerd op de instemming voordat deze werd ingetrokken.)

 

Legitieme belangen voor direct-marketingdoeleinden

 

Onderhoud van dossiers en algemene administratie

 

Om onze administratie bij te houden en onze websites te beheren en te onderhouden, uw aanvragen te vervullen en voor andere interne activiteiten en administratieve doeleinden (hiertoe behoort bijvoorbeeld het oplossen van problemen, testen, ondersteuning van onze auditvereisten en het beantwoorden van eventuele vragen die u kunt stellen, met inbegrip van het door u stellen van vragen over uw rechten tot bescherming van uw persoonsgegevens).

 

Legitieme belangen bij het onderhouden van relevante websites, dossiers en administratie van diensten

 

Netwerk- en informatiebeveiliging

 

Om onze netwerk- en informatiebeveiliging te onderhouden, zodat wij stappen kunnen zetten om uw gegevens te beschermen tegen verlies of beschadiging, diefstal of onbevoegde toegang. Ook om relevante serverlocaties te onderhouden (wij kunnen bijvoorbeeld werken met derden om het juiste gebruik van cloudservices te ondersteunen).

 

Legitieme belangen voor zover van toepassing voor het waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging

 

Bedrijfsacquisities en -afstotingen

 

Alle gegevens die voor zover nodig worden verwerkt in het kader van bedrijfsacquisities of -afstotingen.

 

Legitieme zakelijke belangen Wettelijke verplichtingen

 

Beheer van wettelijke en regulatoire vereisten

 

 

Om wettelijke en regulatoire verzoeken en vereisten na te leven, te voldoen aan verzoeken in verband met wettelijke rechten of om onze eigen wettelijke rechten te verdedigen, of ter preventie/opsporing van criminaliteit (met inbegrip van om waar nodig de Douanediensten, wetshandhavingsinstanties zoals de politie, de Febiac of een andere overheidsinstelling of strafrechtelijk onderzoeksorgaan te ondersteunen, of ter bescherming van de nationale veiligheid).

 

Legitieme belangen bij de naleving van wet- en regelgeving, met inbegrip van reageren op verzoeken van regelgevende instanties

 

Wettelijke verplichtingen

 

Mededelingen over diensten

 

In het geval dat wij u een dringende veiligheids- of productterugroepactie melden.

 

 

 

Essentiële belangen

 

Wettelijke verplichtingen

 

 

 

2.4. MET WIE WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met:

 

Die derden die deze gegevens nodig hebben om deze te verwerken, zodat wij u kunnen voorzien van de producten, diensten waarvoor u zich hebt aangemeld of die u hebt aangevraagd, bijvoorbeeld om financiering, krediet of verzekeringen te verstrekken of aan te bieden, om marketing- en reclameondersteuning te bieden, evenals geoptimaliseerde websitediensten.

Met Jaguar Land Rover Belux, om te kunnen voldoen aan verzoeken om artikelen, diensten, enzovoort, en voor evaluatie en opleiding, om de kwaliteit te verbeteren van de diensten die u ontvangt wanneer u met ons communiceert.

Derden, in het geval wij een bedrijf of activa kopen of verkopen.

Als wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen teneinde te voldoen aan een wettelijke, regulatoire of reglementaire verplichting of verzoek, of om deze voorwaarden na te leven, of om werkelijke of vermoedelijke overtredingen te onderzoeken.

Wij hebben veiligheidsmaatregelen genomen bij onze service-aanbieders om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en gebruikt, in overeenstemming met de doeleinden die in dit privacybeleid uiteen worden gezet.

 

Meer over leveranciers...

 

Wij gebruiken een aantal dienstverleners om onze bedrijfsvoering te ondersteunen en deze dienstverleners kunnen toegang hebben tot onze systemen en gegevens om diensten te verlenen aan ons en ten behoeve van u, bijvoorbeeld betalingsverwerkers, informatietechnologie zoals hostingservice-aanbieders, ondersteuningsdiensten voor marketing en digitale reclame, klantenservices en relatieverwerking, service- en systeemspecialisten, ondersteuning van websiteanalyse, leveringen van de online winkel, levering en ondersteuning voor evenementen en ervaringen.

 

Meer over openbare instellingen, wetshandhaving en regelgevende instanties...

 

Van tijd tot tijd kunnen de politie, andere wetshandhavingsinstanties en regelgevende instanties persoonlijke gegevens opvragen, bijvoorbeeld voor de preventie of het opsporen van misdaden, of het aanhouden of vervolgen van overtreders.

 

2.5. HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS?

 

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang wij ze nodig hebben om de producten en diensten aan te bieden waarvoor u zich hebt aangemeld. Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.

 

De criteria die wij hanteren om de opslagperioden te bepalen, omvatten: informatie die wij u hebben verstrekt over opslagperioden op onze website of in de Algemene voorwaarden van de website. Wij hanteren ook criteria zoals relevante contractuele bepalingen die van kracht zijn, wettelijke bewaarperioden, relevante regelgeving en industrienormen.

 

2.6. UW GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN.

 

U hebt rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van: het intrekken van toestemming die u hebt gegeven om geïnformeerd te worden en toegang te hebben tot uw persoonsgegevens, om onnauwkeurige gegevens te corrigeren of aan te vullen, en in bepaalde omstandigheden te beperken, om te verzoeken om gegevens te wissen, om bezwaar te maken tegen verwerking of om uw persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen.

 

Wij proberen ervoor te zorgen dat wij de beste klantenservice bieden. Als u om een bepaalde reden contact met ons moet of wilt opnemen met betrekking tot uw gegevensbeschermingsrechten, verzoeken wij u een van de onderstaande e-mailadressen te gebruiken en op de onderwerpregel te vermelden dat het bericht betrekking heeft op uw gegevensbeschermingsrechten:

 

info.jlr@jlrlimburg.be

Als u niet tevreden bent, hebt u ook het recht om uw klacht te richten aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over deze gegevensbeschermingsrechten vindt u hieronder.

 

Meer over mijn gegevensbeschermingsrechten...

 

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, ook voor elektronische marketingcommunicatie, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt daarvoor gewoon gebruikmaken van de gegeven opties voor afmelden. Deze opties vindt u bijvoorbeeld in de marketingberichten die wij via e-mail verzenden.

U kunt vragen om toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u in bezit hebben, bezwaar maken tegen de verwerking, vragen om correctie van fouten, de verwerking beperken of stoppen, of de gegevens verwijderen. Als u ons vraagt om gegevens te verwijderen of de verwerking te stoppen, zijn wij hiertoe niet altijd verplicht. Als dit het geval is, leggen wij uit waarom.

In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken in een bruikbare elektronische indeling, om deze over te dragen aan derden (recht op overdraagbaarheid van gegevens). Dit recht geldt alleen in bepaalde omstandigheden. Waar het niet van toepassing is, leggen wij uit waarom.

 

 

Meer over hoe ik contact kan opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

De Gegevensbeschermingsautoriteit is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de privacy wordt beschermd bij de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben, of een klacht willen indienen over de wijze waarop Jaguar Landrover Holding met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u op een van de volgende manieren contact opnemen met de GBA:

 

Via de website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Telefonisch: 02 274 4800

of schriftelijk. Het adres is: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

 

2.7. KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES.

Onze website kan koppelingen bevatten naar andere websites, die door andere organisaties worden beheerd en waarover wij geen controle hebben. Dit beleid is niet van toepassing op die andere websites, dus wij raden u aan om hun privacyverklaringen te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de werkwijzen van andere websites en apps (zelfs niet als u daartoe toegang verkrijgt via koppelingen die wij verstrekken), en wij bieden de koppelingen naar deze websites uitsluitend aan voor uw informatie en gemak. Wij wijzen specifiek verantwoordelijkheid af voor de inhoud, privacypraktijken en gebruiksvoorwaarden van die websites, en wij doen geen aanbevelingen, verklaringen of beloften over de nauwkeurigheid, inhoud of grondigheid van deze websites.

 

 

 

2.8. UW GEGEVENS VEILIG HOUDEN

Wij nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

 

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven.

 

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens bij overdracht via internet niet garanderen; elke overdracht gebeurt op uw eigen risico. Uw gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving die wordt beschermd door een combinatie van fysieke en technische maatregelen, zoals versleutelingstechnologieën of verificatiesystemen om verlies, misbruik, wijziging, openbaarmaking, vernietiging, diefstal of onbevoegde toegang te voorkomen.